Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2011-2015

23-08-2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών ν Μονάδων Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας».


Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) με τίτλο
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.Δ/5716/88 Υπουργική απόφαση
που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/88).

2)Τις διατάξεις του άρθρου 14,παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α’/14-03-2000).
3)Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-02-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λπ.»
4)Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.10β και του άρθρου 13 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ.Α΄/23-12-2003) με τίτλο «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5)Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/02-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 3966/2011.
6)Το άρθρο 3 παρ. ε της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-02) απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων».
7)Το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011 τ. Α΄).
8) Τις με αριθμ. πρωτ. 75451(α)/Δ2/08-07-2011, 80663(α)/Δ2/18-07-2011,
80663(β)/Δ2/22-07-2011, 83840(α)/Δ2/22-07-2011, 83840(β)/Δ2/25-07-2011,
87928/Δ2/01-08-2011, 87928(α)/Δ1/02-08-2011, 75451(β)/Δ2/04-08-2011(Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 05-08-2011) διευκρινιστικές εγκυκλίους του
Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
9) Την με αριθ. πρωτ. Φ.αποφ./4996/29-07-2011 απόφασή μας με θέμα «Κύρωση
αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Ν. Εύβοιας».
10) Το υπ’ αριθμ.3865/11-08-2011 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 20/11-08-2011 πράξη του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως Διευθυντές Σχολικών
Μονάδων Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας, με τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει στις 31-7-2015. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών:


Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κλάδος Α. Μ.


1)1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 905645Α2) 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 144336


3) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04 168229.


4) 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 140996.


5) 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕ03 144254.


6) 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ π. ΠΕ01 127224.7) ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04 156864


8) ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΚΑΜΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 132895


9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΟΥ ΓΑΡΕΦΩ ΠΕ05 167265


10) 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 904920


11) 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 185429


12) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 13344213) 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 17952714) 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 164872


15) ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 152384


16) ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΓΙΩΝ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 173378


17) ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΕΣΠΙΩΝ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ19 182085


18) ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ19 200788


19) ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04 170417


20)ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ. Τ.
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΡΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΠΕ04 154443


21 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ. Τ.
ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 130997


22) ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ. Τ.
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ04 152471


23) ΕΣΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& Λ. Τ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ03 159929


24) ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ. Τ.
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 141104


25) ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ. Τ.
ΑΣΩΠΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04 198307


26) ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ. Τ.
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ02 167774


27) ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ. Τ.
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ10 191519


28) ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ. Τ.
ΠΥΛΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 225660


29) ΕΣΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& Λ. Τ. ΘΗΒΑΣ ΧΑΤΖΗ ΖΩΗ ΠΕ02 17581830)1ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04 144455


31)2ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ04 164565


32) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΜΠΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 142993


33) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΒΙΕΝΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ03 129651


34)ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΜΠΑΡΛΕΙΟΝ ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ04 147261


35) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 181597


36)1ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 140646


37) 2ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 151150


38)3ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04 168190


39) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 157512


40) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΒΑΓΙΩΝ ΙΣΣΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ04 13827141) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΘΕΣΠΙΩΝ ΜΠΑΛΑΝΤΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 15612942) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ01 162020


43) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ11 166644


44) ΕΠΑ. Λ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ09 149070


45) ΕΠΑ. Σ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17 149556


46) ΣΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ17 200751


47) 1ο ΕΠΑ. Λ. ΘΗΒΑΣ ΚΑΦΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17 155076


48) ΕΠΑ. Σ. ΘΗΒΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ17 158260


49) ΣΕΚ ΘΗΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ17 158465


50) ΕΠΑ. Λ. ΟΙΝΟΗΣ -
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17 17282651) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.
Λ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΜΕΪΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ17 155142
Στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά την διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν.3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.


Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την κοινοποίηση της παρούσης μέχρι και την Πέμπτη 25-08-2011, αυτοπροσώπως στη Δ/νση ή στα Γραφεία Εκπ/σης ή στην Σχολική μονάδα που τοποθετούνται.


Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονταιαπό τον οικείο πίνακα επιλογής.


Κοινοποίηση:


1) Υπουργείο Παιδείας
Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.
Τμήμα Δ’ (με e-mail)
2) Δ/νση Δ.Ε. Βοιωτίας (με την υποχρέωση
να ανακοινώσουν την απόφαση αυτή όπου
απαιτείται).


Εσωτερική διανομή:
1) Φ.2.1
2) Τμήμα Προσωπικού

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Δρ. Ηλίας Ε. ΑργυρόπουλοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου