Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Παραλία Ραχών: Ποιες μπάρες; Στα «παλιά τους τα παπούτσια» οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας

Τι κι αν εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο Στυλίδας  την πεζοδρόμηση τμήματος του παραλιακού δρόμου στην Παραλία Ραχών την καλοκαιρινή περίοδο τις βραδυνές ώρες από 8.00 έως 3.00π.μ; 
Ο εκπρόσωπος του Τοπικού Συμβουλίου αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση γιατί έτσι επιθυμούν οι ιδιοκτήτες των νυχτερινών μπαρ. Η δική τους αισθητική  και το δικό τους κέρδος έχουν τον πρώτο λόγο ΕΔΩ. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των παραθεριστών, η ασφάλεια των μικρών παιδιών είναι σε δεύτερη μοίρα. Αρκεί να  μπορεί το κάθε «νούμερο» να κάνει βόλτα τα μεσάνυχτα με το καμπριολέ  μέχρι τα μπαράκια.

Σαν να μην έφταναν η ανεξέλεγκτη ηχορύπανση μέχρι το πρωί, οι ξαπλώστρες και τα τραπεζοκαθίσματα σε όλο το μήκος της παραλίας, τα βοθρολύματα που χύνονται στη θάλασσα, τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα όπου να είναι γύρω από το λιμάνι, τα φουσκωτά και τα σκάφη δεμένα όπου λάχει στην υποτίθεται πλαζ, οι νέοι και οι νέες  που δουλεύουν μερόνυχτα στις καφετέριες για είκοσι ευρώ ανασφάλιστοι, οι αποδείξεις για το ποτό και τον καφέ που σπανίζουν.... Κανείς μα κανείς δεν ακούει και δεν βλέπει τίποτα….Είπαμε «κοσμικές» οι Ράχες  αλλά όλα έχουν τα όρια τους….
Και μια και οι μπάρες δεν χρησιμοποιούνται , οι ιδιοκτήτες της απέναντι καφετέριας σκέφτηκαν να τις αξιοποιήσουν  για στύλο  της ΔΕΗ.
Απόφαση του Δ.Σ.του Δήμου Στυλίδας της 8ης Ιουλίου 2013 με θέμα:
“Τοποθέτηση κινητών εμποδίων στον παραλιακό δρόμο παραλίας Ραχών”
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. Ν.3463/2006.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 16/2013 Απόφασή, αποφάσισε και εισηγείται στο ∆Σ την εγκατάσταση και τη χρήση κινητών φραγμάτων (μπαρών) επί της παραλιακής οδού του οικισμού της Παραλίας Ραχών στο κατάστημα Άνεμος και στην στροφή Κατσούδα, για τις ώρες 20:30 έως 03:00 και για τους μήνες από 1/6 έως 31/8, πέραν της προβλεπόμενης σηματοδότησης που προβλέπεται από την αριθμ. 252/2011 κανονιστική Απόφαση του ∆Σ ,με σκοπό την αποτροπή διέλευσης οχημάτων πλην αυτών της έκτακτης ανάγκης και με την προϋπόθεση ότι τα κινητά φράγματα (μπάρες) θα πληρούν τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
Καλείται το ∆Σ ∆ήμου Στυλίδας έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και
Α)Την αριθμ.252/2011 (Α∆Α:457ΓΩ1Ζ-Φ5Κ) απόφαση ∆Σ , με θέμα ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η Πεζοδρόμηση της Παραλιακής οδού για τις ώρες 20:30 έως 3:00 για τους μήνες από 1/6 έως & 31/8 (κατάστημα Άνεμος έως στροφή Κατσούδα).
Β)Την από 2/8/2011 Μελέτη της ΤΥ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ» σύμφωνα με την οποία προτείνεται η Πεζοδρόμηση της Παραλιακής οδού για τις ώρες 20:30 έως 3:00 για τους μήνες από 1/6 έως & 31/8 (κατάστημα Άνεμος έως στροφή Κατσούδα).
Γ)Τις διατάξεις του αρθρου 2 του Ν2696/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν3542/2007 και ισχύει, με το οποίο ως πεζόδρομος ορίζεται η οδός η οποία χρησιμοποιητε αποκλειστικά από τους πεζούς και για εισοδο-εξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης.
∆)Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν3542/2007 και ισχύει, με το οποίο τα μέτρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας λαμβάνονται με αποφάσεις του ∆Σ , με βάση μελετών που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες ΤΥ του ΟΤΑ.
Ε)Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν3542/2007 και ισχύει, με το οποίο σε δρόμους δευτερεύουσας κυκλοφοριακής σημασίας απ όπου δεν διέρχονται οχήματα αστικών συγκοινωνιών και που την ευθύνη συντήρησης τους έχουν οι ∆ήμοι ή οι κοινότητες και όπου ο περιορισμός κυκλοφορίας επιβάλλεται για ειδικούς λόγους , μπορεί να ορίζεται με Απόφαση του οικείου ∆ημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων.
ΣΤ)Το γεγονός ότι η τοποθέτηση κινητών εμποδίων (μπαρών) δεν αποτελούν μέσο οριζόντιας ή κατακόρυφης σήμανσης όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ΚΟΚ, δύναται όμως κατά την άποψη της Τεχνικής υπηρεσίας να ληφθούν επικουρικά των σημάτων πεζοδρόμησης όπως αυτά καθορίστηκαν στην υπ αριθμ. 252/2011 Κανονιστική Απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και να επιτρέπουν δραστικά την αποκλειστική χρήση της παραλιακής οδού ως πεζοδρόμου σύμφωνα με τον προαναφερόμενο ορισμό και για το χρονικό διάστημα από 1/6 εως 31/8, για τις ώρες 20:30 έως 03:00.
Να αποφασίσει για την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και για την έκδοση κανονιστικής Απόφασης.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της ΤΥ του ∆ήμου Στυλίδας, ομόφωνα
Αποφασίζει
Εγκρίνει την αριθμ. 16/2013 Απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση και η χρήση κινητών φραγμάτων (μπαρών) επί της παραλιακής οδού του οικισμού της Παραλίας Ραχών στο κατάστημα Άνεμος και στην στροφή Κατσούδα, για τις ώρες 20:30 έως 03:00 και για τους μήνες από 1/6 έως 31/8, πέραν της προβλεπόμενης σηματοδότησης που προβλέπεται από την αριθμ. 252/2011 κανονιστική Απόφαση του ∆Σ ,με σκοπό την αποτροπή διέλευσης οχημάτων πλην αυτών της έκτακτης ανάγκης και με την προϋπόθεση ότι τα κινητά φράγματα (μπάρες) θα πληρούν τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε”
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 12/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 135/2013

  http://www.altpressfthiotida.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου