Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Τα «κόκκινα» κριτήρια της Greenpeace για τις µη βιώσιµες υδατοκαλλιέργειεςΤα «κόκκινα» κριτήρια της Greenpeace για τις µη βιώσιµες υδατοκαλλιέργειες 
 Ο προσδιορισµός των πρακτικών υδατοκαλλιέργειας που θα έπρεπε να περιλαµβάνονται σε µία κόκκινη λίστα είναι µία περίπλοκη διαδικασία.
Κάθε πρακτική υδατοκαλλιέργειας που περιλαµβάνεται στην κόκκινη λίστα της Greenpeace, αξιολογήθηκε µε βάση µία αυστηρή µεθοδολογία µε συγκεκριµένα κριτήρια.
Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτός ο εντοπισµός των λιγότερο βιώσιµων πρακτικών που η Greenpeace υποστηρίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται και τις κατατάσσει στην κόκκινη κατηγορία.
 Κάθε κριτήριο περιλαµβάνει µία ή δύο ερωτήσεις κλειδιά, καθώς και συνοδευτικές πληροφορίες και βασικές αναφορές (τα στοιχεία αυτά αναλύονται περαιτέρω στην εκτεταµένη έκθεση της Greenpeace για τις υδατοκαλλιέργειες “Challenging the Aquaculture Industry on Sustainability”)

1. Προµήθεια αυγών ή νεαρών ατόµων από άγριους πληθυσµούς
 2. Εισαγωγή ξενικών ειδών
 3. Μεταφορά ασθενειών σε άγριους πληθυσµούς
 4. Τοποθέτηση υδατοκαλλιεργειών σε ευάλωτες περιοχές
5. Χρήση άγριων ψαριών ως ιχθυοτροφή
6. Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων
7. Άλλες γενικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 
8. Χρήση µη βιώσιµων συστατικών στις ιχθυοτροφές


Κριτήριο 7: 
Άλλες γενικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

 Άλλες επιπτώσεις στην τοπική βιοποικιλότητα µπορεί να προέρχονται από τη µείωση των περιοχών διατροφής, τη διατάραξη των µεταναστευτικών διαδροµών, τη διατάραξη των περιοχών ωοτοκίας, την παγίδευση σε δίχτυα ή κλωβούς καθώς και τη χρήση ηχο-αποθητικών ή τακτικούς πυροβολισµούς πουλιών ή θηλαστικών που προσπαθούν να τραφούν µε τα είδη που εκτρέφονται στις υδατοκαλλιέργειες. 
 Επιπλέον, µπορεί να υπάρχουν βλαβερές απορρίψεις από τις εγκαταστάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών. 
Οι απορρίψεις προκαλούν µείωση στην ποιότητα των υδάτων και του εδάφους, καθώς και ευρύτερες επιζήµιες συνέπειες.
( βιβλιογραφια 37,38,39,40,41,42)
Χηµικά όπως διεγερτικά ανάπτυξης, φαρµακευτικές ουσίες και αντιρρυπαντικές ουσίες επηρεάζουν άµεσα άλλους οργανισµούς, ενώ η ρύπανση από τις θρεπτικές ουσίες µπορεί να µειώσει τη βιοποικιλότητα γύρω από τα κλουβιά. 
 Τα οργανικά απόβλητα και οι θρεπτικές ουσίες προκαλούν ευτροφισµό ή/και ανοξία, ή διαταράσσουν τα βενθικά ενδιαιτήµατα εντός ή κοντά στις περιοχές όπου βρίσκονται οι υδατοκαλλιέργειες. 
 Τα απόβλητα µπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως θρεπτικές ουσίες για φυτά, και σε περιοχές όπου η κυκλοφορία των υδάτων είναι περιορισµένη, µπορεί επίσης να οδηγήσουν στην αυξηµένη ανάπτυξη συγκεκριµένων ειδών φυκιών, κάποια από τα οποία µπορούν να προκαλέσουν το θάνατο σε µία σειρά από θαλάσσια είδη αλλά και να προκαλέσουν δηλητηρίαση από οστρακόδερµα στους ανθρώπους. 

 Βιβλιογραφικές αναφορές 
 37 Gräslund S, Bengtsson BE (2001). Chemicals and biological products used in south-east Asian shrimp farming, and their potential impact on the environment – A review. The Science of the Total Environment 280: 93–131.
 38 Scottish Association for Marine Science and Napier University (2002). Review and Synthesis of the Environmental Impacts of Aquaculture. Scottish Executive Central Research Unit, Edinburgh, UK. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Απρίλιος 20088 http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/46951/0030621.pdf 39 Goldberg R, Naylor R (2005). Future seascapes, fishing, and fish farming. Frontiers in Ecology and the Environment 3 (1): 21–8.
40 Mente E, Pierce GJ, Santos MB, Neofitou C (2006). Effect of feed and feeding in the culture of salmonids on the marine aquatic environment: A synthesis for European aquaculture. Aquaculture International 14: 499–522.
 41 Hargrave BT (2003). Far-field environmental effects of marine finfish aquaculture. In: Fisheries and Oceans Canada (2003). A scientific review of the potential environmental effects of aquaculture in aquatic ecosystems. Volume 1. Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences 2450: ix + 131 pp. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Απρίλιος 2008 http://govdocs.aquake.org/cgi/reprint/2004/410/4100140.pdf
 42 Buschmann AH, Riquelme VA, Hernández-Gonález D, Varela D, Jiménez JE, Henríquez LA, Vergara PA, Guíñez R, Filún L (2006). A review of the impacts of salmonid farming on marine coastal ecosystems in the southeast Pacific. ICES Journal of Marine Science 63: 1338–45

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου