Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Διαφθορά στο Δημόσιο: Τα πειθαρχικά, οι επίορκοι και οι δήμαρχοι που τους καλύπτουν

  
Στα δίχτυα των «ράμπο» της δημόσιας διοίκησης και πιο συγκεκριμένα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) πέφτουν οι επίορκοι υπάλληλοι του δημοσίου, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια κινούμενοι σε ένα καθεστώς ανομίας και μη ελέγχου από την πολιτική ηγεσία της χώρας στην κυριολεξία αλώνιζαν φτιάχνοντας περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ!
Και αυτό ενώ η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο Τομέα αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και απαίτηση της κοινωνίας. Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης αποτελεί βασικό εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου, αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Το υπουργείο έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού και ασκεί επιτελικό ρόλο, γι’ αυτό και η ουσιαστική πρόοδος των πρωτοβουλιών συνδέεται άρρηκτα με το βαθμό συνεργασίας των υπουργείων, αλλά και των αρμόδιων οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τον πειθαρχικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα.
Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αναλυτική χαρτογράφηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, είτε σε ποινικό, είτε σε πειθαρχικό επίπεδο, ενώ καθίσταται πλέον εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Μετά από διασταύρωση στοιχείων τόσο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΕΔΔ) όσο και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το οποίο και ολοκλήρωσε τις σχετικές εκθέσεις, η Δημόσια Διοίκηση έχει πλέον στη διάθεσή της έναν ισχυρό μηχανισμό εποπτείας και επιτάχυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών.
Τα στοιχεία των εκθέσεων, με εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, θα αποσταλούν άμεσα στους κατά περίπτωση αρμόδιους επικεφαλής των δημόσιων φορέων (Υπουργεία, ΟΤΑ κ.λπ.) ώστε να λάβουν γνώση για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν και να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ΣΕΕΔΔ και η περαιτέρω διερεύνηση των περιπτώσεων εκείνων όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.
Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δημοτικών υπαλλήλων, οι αρμόδιες διευθύνσεις Διοικητού των ΟΤΑ, στους οποίους υπηρετούσαν οι εν λόγω υπάλληλοι, δήλωσαν άγνοια για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να μην προβούν στις δέουσες ενέργειες στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις προέκυψε ότι οι Δήμαρχοι είχαν ενημερωθεί σχετικά, με επιστολή από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς όμως να ενημερώσουν αντίστοιχα τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων τους. Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ θα έπρεπε ο υπάλληλος να τεθεί αυτοδίκαια σε αργία και να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία, η υπηρεσία δεν επέβαλε το παραπάνω διοικητικό μέτρο ή δεν κίνησε την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του υπαλλήλου!
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου παρά την ενημέρωση άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον υπαλλήλων, ορισμένοι δήμαρχοι δίνουν εντολή για διενέργεια ΕΔΕ ή προκαταρκτικής έρευνας αντί να ασκήσουν πειθαρχική δίωξη, ενώ έχουν γίνει δεκτές αιτήσεις συνταξιοδότησης υπαλλήλων αν και σε βάρος τους εκκρεμούσε ποινική δίωξη. Ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων από τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια που είχαν συγκροτηθεί, ενώ επιπρόσθετα παρατηρήθηκε καθυστέρηση και στη διαδικασία διενέργειας και ολοκλήρωσης των Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, όπως στα υπουργεία Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

10 + 1 έλεγχοι του ΣΕΕΔΔ
Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΣΕΕΔΔ σε 10 + 1 ακόμη περιπτώσεις. Ειδικότερα:
1. Εμβάσματα εξωτερικού: Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων οι οποίοι από το έτος 2009 και εντεύθεν απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000 ευρώ.
2. Έλεγχος γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ: Έλεγχος για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αποτέλεσαν προϋπόθεση διορισμού 9.873 επιτυχόντων σε 49 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το 2003-2009. Ήδη, συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης με τους φορείς πιστοποίησης.
3. Έλεγχοι τήρησης ωραρίου: Διενεργούνται διαρκώς έλεγχοι για την τήρηση του ωραρίου (έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα Υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Τουρισμού, ΕΟΤ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κ.λπ.) Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η νομιμότητα των χορηγηθεισών αναρρωτικών αδειών και των αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση.
4. Έλεγχος άσκησης ιδιωτικού έργου: Έρευνα του ΣΕΕΔΔ για τη νομιμότητα χορήγησης σε υπαλλήλους των Δήμων, αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
5. Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαιδευτικό έργο: Έλεγχος στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής (2.200 περίπου) εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διδακτικό έργο (μηδενικό διδακτικό ωράριο), με βάση τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από το Υπουργείο
6. Υπουργείο Πολιτισμού: Έλεγχος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντικείμενο την εξέταση της διαδικασία υπαγωγής συμβασιούχων στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.
7. Δασικές υπηρεσίες: Έλεγχος -έρευνα σε 103 Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων.
8. Διαύγεια: Έλεγχος σε δημόσιες υπηρεσίες για την διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του προγράμματος Διαύγεια.
9. Ληξιαρχείο Αθηνών: Έλεγχος στον τρόπο έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης εκπρόθεσμης γνωστοποίησης (υπόθεση Μαρία)
10. Είσπραξη δημοσίων εσόδων: Εντατικοποίηση ελέγχων σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων (είσπραξη τελών από τους Δήμους, προστίμων αυθαιρέτων, κλπ) και την περιστολή των δαπανών (λειτουργικά έξοδα, κλπ), τις προμήθειες και τα δημόσια-δημοτικά έργα.
11. Περιουσιακή κατάσταση: Εντατικοποίηση ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων και εντοπισμός των υπαλλήλων των οποίων η περιουσιακή κατάσταση δεν δικαιολογείται από νόμιμους και εμφανείς πόρους. Ήδη, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις, ενώ έχουν φορολογηθεί αρμοδίως τα αδικαιολόγητα ποσά.

Τα αποτελέσματα
Οι ανωτέρω δράσεις, φέρνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχει καταστεί πλέον σαφές σε όλους ότι συμπεριφορές του παρελθόντος δεν γίνονται αποδεκτές. Ήδη, σε διάστημα λίγων μόλις μηνών έχουν εξεταστεί περισσότερες από 1.645 πειθαρχικές υποθέσεις, ενώ προχωρά με γοργούς ρυθμούς και η εξέταση των υπολοίπων 2.208 υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων Α΄ και Β΄ Βαθμού. Συνέπεια της συστηματικής αυτής προσπάθειας είναι η ραγδαία επιτάχυνση απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης που έχει επιτευχθεί σε όλα τα στάδια του πειθαρχικού ελέγχου αλλά και η ανατροπή της στερεοτυπικής σχεδόν άποψης του πρόσφατου παρελθόντος ότι από το δημόσιο δεν αποχωρεί κανένας, γιατί ο νόμος δεν εφαρμόζεται.
Το τελευταίο έτος, πράγματι μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες αποχώρησαν για ποινικούς ή πειθαρχικούς λόγους περισσότεροι από 250 αποδεδειγμένα επίορκοι υπάλληλοι. Πρόκειται για οριστικές παύσεις πειθαρχικής ή ποινικής προέλευσης. Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα, σε πέντε μόλις μήνες έχουμε υπερδιπλασιασμό του αριθμού των πειθαρχικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων ήτοι 1150 σε σχέση με 495 αποφάσεις το 1ο εξάμηνο του έτους, με σύνολο έτους 1.645 αποφάσεις). Αντίστοιχα προκύπτει υπερτετραπλασιαμός των αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκε η ποινή οριστικής παύσης (Σύνολο έτους: 248 / Α’ Εξάμηνο: 41 και Β’ Εξάμηνο 207).
Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το κύρος της δημόσιας διοίκησης, καθώς εκεί όπου συντρέχουν οι νόμιμες προυποθέσεις οι πειθαρχικά ελεγχόμενοι υπάλληλοι τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, μέχρι να εξεταστούν οι υποθέσεις τους. Το 2013, ετέθησαν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας (απομακρύνθηκαν δηλαδή διοικητικά από την εργασία τους λαμβάνοντας κατά κανόνα το 1/3 των αποδοχών τους) συνολικά 1.491 υπάλληλοι, ενώ σήμερα βρίσκονται σε αργία 977 υπάλληλοι. Το μέσο διάστημα παραμονής σε αργία είναι 154 ημέρες. Το ίδιο διάστημα εξήλθαν από το καθεστώς της αργίας 514 υπάλληλοι, εκ των οποίων το 66% (337 υπάλληλοι) επέστρεψαν στις υπηρεσίες τους καθώς εξετάστηκαν οι πειθαρχικά οι υποθέσεις τους, και 23% (117 υπάλληλοι) απολύθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου