Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Προκήρυξη - Πρόσκληση Διενέγειας Εκλογών


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, που συνεδρίασε στις 29-05-2014 , μετά την απόφαση του ΔΣ του ΠΙΣ για ενιαία ημερομηνία εκλογών των ιατρικών συλλόγων, αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη: 

Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας σε εκλογές στις 12-10-2014 ημέρα Κυριακή και ώρα  8:00 πμ μέχρι την δύση του ηλίου 18:53 μμ., στα γραφεία του Συλλόγου ,Πλ. Λαού 1-Λαμία, για την ανάδειξη:       ΕΝΔΕΚΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. του Ι.Σ.Φ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- ΤΑΜΙΑΣ και ΕΠΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ). 
 ΤΡΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΠΕΝΤΕ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ως και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ για το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 
Οι υποψήφιοι για Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι για δέκα πέντε χρόνια μέλη του Ι.Σ. Φθιώτιδας, τα λοιπά δε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη δέκα χρόνια. 
► ΕΞΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ του Ι.Σ.Φ. για την εκπροσώπησή του στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα, για την ανάδειξή των ως εκπροσώπων του Ι.Σ.Φ. στον Π.Ι.Σ., πρέπει να είναι για ένα τουλάχιστον χρόνο μέλη του Ι.Σ. Φθιώτιδας.
Επίσης, οι έχοντες θέσει υποψηφιότητα για την ανάδειξή των ως Μέλη του Δ.Σ., μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και για την ανάδειξή των, ως Εκπροσώπων του Ι.Σ.Φ. στον Π.Ι.Σ..

Δικαίωμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων έχουν όλοι οι Ιατροί - Μέλη του Συλλόγου, που θα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στον Σύλλογο μέχρι την ημέρα υποβολής της αιτήσεώς των για υποψηφιότητα.
      
Οι ενδιαφερόμενοι για όλες τις υποψηφιότητες, πρέπει να καταθέσουν αίτηση συνοδευμένη από βεβαίωση του Συλλόγου, για την ανανέωση της εγγραφής των, στον Πρόεδρο του Ι.Σ.Φ. έως και 12-9-2014

Τρεις (3) ημέρες μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων, θα αναρτηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου λίστα υποψηφίων.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλωθεί για την ανάδειξη ποιού αξιώματος ενδιαφέρονται.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Ι.Σ.Φ., που έχουν πληρώσει τις εισφορές των προς των Σύλλογο ( ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 ). Δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης και οι Ιατροί που υπηρετούν την Υπηρεσία Υπαίθρου, καθώς και οι αλλοδαποί, εφόσον είναι ομογενείς.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στα Μέλη να ψηφίσουν με πληρεξούσιο.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και η παράληψή της αποτελεί Πειθαρχικό Παράπτωμα και δικάζεται από τις κείμενες διατάξεις. Οι Συνδυασμοί των υποψηφίων ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, μπορούν να ορίσουν εγγράφως εκπρόσωπο και αναπληρωτή αυτού, για να παρευρίσκεται στην διεξαγωγή την ημέρα των εκλογών. Το όνομα του εκπροσώπου και του αναπληρωτή, θα πρέπει να υπάρχει στην κατάσταση των εχόντων δικαίωμα ψήφου Ιατρών.

Επίσης οι Συνδυασμοί θα πρέπει να ορίσουν εγγράφως έως και 12-9-2014 την Επωνυμία - Τίτλο του Συνδυασμού τους.

Η εκλογή γίνεται με σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και το ανώτατο όριο σταυρών πρέπει να είναι ίσο με τον αριθμό των εκλεγομένων Μελών.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν έχουν ανάγκη σταυρού.Ισχύει η απλή αναλογική σαν εκλογικό σύστημα.

Τυχόν προκύπτουσες ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών, πρέπει να υποβληθούν εντός οκτώ (8) ημερών μετά την διενέργεια των εκλογών.

Οι συναλλαγές και η υποβολή αιτήσεων θα γίνονται στα Γραφεία του Ι.Σ.Φ. τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Γραφείων ( Ώρες λειτουργίας 8ης πρωινής μέχρι και 15.00΄μ.μ. εκτός Σαββάτου - Κυριακής & Αργιών).

Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γ.Γραμματέας
Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος 

Ο Γ.Γραμματέας
Μιχάλης Μπαρπαρούσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου