Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Το μεγάλο κόλπο της Εύβοιας!


Το δημόσιο χρήμα έρεε άφθονο στην γειτονική Εύβοια με διάφορες διαδικασίες αμφιλεγόμενης νομιμότητας που η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προσβάλει με παρέμβαση της στην αποκεντρωμένη Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς.
 
Η υπόθεση αφορά τις υπερβάσεις των αρχικών προϋπολογισμών εκτελεθέντων έργων από συγκεκριμμένη κατασκευαστική εταιρία με την σύμφωνη γνώμη  της Διεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας και του αντίστοιχου τμήματος Συγκοινωνιακών έργων.
  
Η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας που υπογράφεται από τον δικηγόρο Θύμιο Καραΐσκο είναι αποκαλυπτική του μεγέθους διασπάθισης του δημόσιου χρήματος σε εποχή λιτότητας και άγριας φορολόγησης του ελληνικού λαού.
  
Και μόνο τα στοιχεία αυτά που περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση του κ.Καραΐσκου είναι ικανά να προκαλέσουν το  αυτεπάγγελτο ενδιαφέρον των εισαγγελικών λειτουργών, διαφορετικά η διαφθορά δεν θα εξαλειφθεί ποτέ δικαιώνοντας έτσι την κοινή πεποίθηση ότι "οι μεγάλοι δεν τιμωρούνται ποτέ γιατί έχουν την δυνατότητα εξαγοράς και των ελεγκτικών μηχανισμών".
   
Ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με το υπ. αριθ. 666/07-02-2012 έγγραφό της, το οποίο απηύθυνε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη της για αύξηση των προϋπολογισμών των εξής έργων (με αντίστοιχους τίτλους): 
 
α) «ΟΔΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙ - ΠΗΛΙ», με οικονομικό αντικείμενο ποσό 4.119.008,41 €, β) «ΟΔΟΣ ΣΤΥΡΑ - Ν. ΣΤΥΡΑ», με ανάδοχο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SICAP S.A.» και οικονομικό αντικείμενο ποσού 1.777.560,20 €, γ) «ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ - ΣΤΕΝΗ» , με ανάδοχο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SICAP S.A.» και οικονομικό αντικείμενο ποσό 1.739.988,69 €, δ) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ», ε) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α': ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» , στ) «Οδός από διασταύρωση Ε. Ο. Στενή - Στρόπωνες προς Μετόχι -Μετόχι (Χ. Θ. 10+000 έως Χ.Θ. 16+000)», ζ) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΛΑΚΑ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με ανάδοχο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SICAP S.A.» και η) «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΥΤΟΥΡΛΟ - ΜΕΤΟΧΙ» αναφέρει τα εξής κατά την ακριβή μεταφορά τους: " ...Το έργο με τίτλο «ΟΔΟΣ ΣΤΥΡΑ - Ν. ΣΤΥΡΑ» περιλαμβάνεται στη λίστα ημιτελών έργων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006. Το Φυσικό Αντικείμενο του ενταγμένου έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την από 15/12/2009 Βεβαίωση Περαίωσης της Ν.Α. Ευβοίας.
 
Το οικονομικό αντικείμενο του έργου πλην απαλλοτριώσεων ολοκληρώθηκε στο ποσό του1.777.560,20 € (Κωδ. ΠΔΕ 2005ΝΑ01130007). Το ποσό των απαλλοτριώσεων ανήλθε στα189.157,70 € και αποπληρώθηκε. 
 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ε το υπ.αριθ. 2669/19-06-2012 έγγραφό της, το οποίο απευθύνει στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναφέρει τα εξής:
 
".....Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, καθώς και σχέδιο 4ου Ανακεφαλαιωτικού.Π.Ε. συνταγμένο με βάση τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης. Η προκύπτουσα υπερσυμβατική δαπάνη για το εν λόγο έργο ανέρχεται στο ποσό των 537.123,90 € (με Φ.Π.Α.).
 
Σας γνωρίζουμε ότι το έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.540.000,00 € (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτήθηκε από το ΣΑΝΑ 3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 6-8-2006 για ποσό 1.473.729,78 € (με Φ.Π.Α.). Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 3° Α.Π.Ε. καθώς και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, η συμβατική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 1.657.275,08 € (με Φ.Π,Α.) και μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί και εξοφληθεί 8 Πιστοποιήσεις συνολικού ποσού 1.630.141,84 € (με Φ.Π.Α.). Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί από τις 15-9-2009. 
 
Η επιτροπή παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη και την από 22-5-2012 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις σελίδες 4 & 5 του πρωτοκόλλου παραλαβής, έκρινε ότι οι πρόσθετες εργασίες που αναγράφονται στον πίνακα των σελίδων 6 & 7 του πρωτοκόλλου ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, ώστε καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας του έργου και τις παραλαμβάνει επίσης ποιοτικά και ποσοτικά.Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, προκειμένου να εγκριθεί το επιπλέον ποσό των 537.123,90 € για την αποπληρωμή του έργου......" !
Ανάλογη είναι  η αιτιολόγηση και για τα  υπόλοιπα έργα της  συγκεκριμένης αναδόχου με την συνέργεια και τών αντιστίστοιχων προϊσταμένων των υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Εύβοιας γεγονός που οδηγεί στην διατύπωση βαρύτατων κατηγορίων σε βαθμό κακουργήματος.
 
Τα θέματα αυτά θα εξετασθούν  στην μεθαυριανή  (Τετάρτη ώρα 8.30 πμ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδος,
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 18/30-06-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 185/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 186/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 395/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 396/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εισηγητή για αιτήσεις θεραπείας της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «SICAP S.A.» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α. {εξέταση μετά την υπ΄αριθμ. 678/16-06-2014 παραπεμπτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Νομική Υπηρεσία της Π.Σ.Ε. και τη σχετική γνωμοδότηση αυτής}.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας».
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών εκχιονισμού και συναφών εργασιών καθαρισμού από καταπτώσεις κ.λ.π. της Π.Ε. Φωκίδας για την χειμερινή περίοδο 2013 - 2014 (εξ΄ αναβολής).
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 1.250.000,00 €.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Τελικής Έκθεσης – Β΄ Παραδοτέο, στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικράτειας – Ε΄ Τμήμα (απόκρουση της από 19-12-2013 αίτησης ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “FERTILITY Α.Ε.”).
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 469/2012 απόφασης του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και 2/Θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.600.000 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία, για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών για την πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών – δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την δημοπράτηση εργασιών της δράσης C1, στα πλαίσια του προγράμματος «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 70/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 71/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 7/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τμήμα Α΄ Μονομελές).
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 32/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τμήμα 1ο - Μονομελές).
ΘΕΜΑ 27ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Παπαγγελή και άλλων 39 αιτούντων).
ΘΕΜΑ 28ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Γκασδάρη και άλλων 3 αιτούντων).
ΘΕΜΑ 29ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών (απόκρουση αιτήσεως για αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση).
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 5/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τμήμα Β΄ Μονομελές).
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ «ΗΧΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ», Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των συστημάτων Back office και των εφαρμογών λογιστικής διαχείρισης, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση σχεδίου προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση της μελέτης: «Παράκαμψη Σκούρτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 219.168,04 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 11 της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών, Εξοπλισμού, Εργασιών και Υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί παράτασης ολοκλήρωσης της εργασίας «Τεχνικός Σύμβουλος για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης θαλάμου ανάπαυσης στο τμήμα αξονικού τομογράφου Νοσοκομείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.300,00 €.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «6ο Πανελλήνιο αντάμωμα Γαρδικιωτών».
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή δικαιούχων από το πρόγραμμα «Αγροτικού Εξηλεκτρισμού» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, Διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών, ή παροχή υπηρεσιών και Αξιολόγησης ενστάσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ. Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 980.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση α) της τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου, έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και β) του πίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προστίμων σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στο 34ο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού.
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟΔΟΣ».
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου Διστόμου «ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ».
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Βοιωτίας, προϋπολογισμού 66.982,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό του υποέργου: «Εργασίες επισκευής, συντήρησης Διοικητηρίου Π.Ε. Εύβοιας, Εργαστηρίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Εφετείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 29.900,00 €.
ΘΕΜΑ 48ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση παραχωρημένου κτιρίου ΟΑΕΔ για την στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., μετά την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 49ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου: «Kατασκευή οδού Καναβάρι – Διασταύρωση Θεσπιών - Δομβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδρομος (με παράκαμψη Δομβραίνας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια Νομού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπανών – δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανήματος έργου (φορτωτής ελπιστριοφόρος), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού σε μηχάνημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωση για αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση πρακτικού 8 της επιτροπής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας των οδών Θήβα - Λιβαδειά, Θήβα - Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 931.902,84 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Γαρδίκι – Γραμμένη Οξιά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπανών για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.
 lamiafm1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου