Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης των εκατομμυρίων θυμάτων του μαύρου και κόκκινου ολοκληρωτισμού


Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό

B6‑0171/2009
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–  έχοντας υπόψη τις παγκόσμιες αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινότητας βασιζόμενης σε κοινές αξίες,
–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, των Ηνωμένων Εθνών, που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948,
–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφάνσεων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Φεβρουαρίου 2008,
–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 για την 60ή επέτειο από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη,
–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1481 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με την ανάγκη να καταδικαστούν διεθνώς τα εγκλήματα των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων,
–  έχοντας υπόψη την ακρόαση σχετικά με τα εγκλήματα που διαπράττονται από ολοκληρωτικά καθεστώτα, που διοργάνωσε η Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 8 Απριλίου 2008,
–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα και τις δηλώσεις σχετικά με τα εγκλήματα των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων, που έχουν εκδώσει πολλά εθνικά κοινοβούλια,
–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Πράγας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συνείδηση και τον Κομμουνισμό, που εκδόθηκε στις 3 Ιουνίου 2008,
–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του σχετικά με την καθιέρωση της 23ης Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού, που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2008,
–  έχοντας υπόψη την επικείμενη Διάσκεψη της Πράγας για τα Μνημεία της Εποχής του Ολοκαυτώματος και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Κογκρέσο των ΗΠΑ στο συγκεκριμένο τομέα,
–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103(2) του Κανονισμού του,
Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορία του 20ού αιώνα στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από σφαγές ανθρώπων από ανθρώπους σε πρωτόγνωρη κλίμακα, και ότι τούτο κατέστη δυνατόν κυρίως με το σφετερισμό της απόλυτης εξουσίας από ολοκληρωτικά κομμουνιστικά και ναζιστικά καθεστώτα,
Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακραίες μορφές ολοκληρωτικού κράτους που εφάρμοσαν οι ναζιστικές, οι φασιστικές και οι σοβιετικές κομμουνιστικές δικτατορίες οδήγησαν σε προμελετημένα και μαζικά εγκλήματα εναντίον εκατομμυρίων ανθρώπων και των βασικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων τους, σε κλίμακα που δεν είχε γνωρίσει ως τότε η ιστορία·
Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτέλεσε άμεση απάντηση στους πολέμους και τον τρόμο που προκαλούσαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην ήπειρό μας,
Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής ηθική και πολιτική αποτίμηση των εγκλημάτων αυτών είναι ασύμμετρη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη έγκυρη, γενικά αποδεκτή ευρωπαϊκή εκτίμηση για τα εγκλήματα του ολοκληρωτικού κομμουνισμού,
Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει εμφανής ανάγκη δημόσιας έκθεσης και ηθικής αποτίμησης των πρακτικών των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων, που είχαν τη μορφή συστηματικής και αμείλικτης στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής καταπίεσης του λαού με αυθαίρετες εκτελέσεις, μαζικές συλλήψεις, εξορίες, κατάργηση της ελευθερίας της έκφρασης, της ιδιωτικής περιουσίας και της κοινωνίας των πολιτών και καταστροφής της πολιτιστικής και ηθικής ταυτότητας, και που αποστέρησαν τη συντριπτική πλειοψηφία των λαών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους,
ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηθική και πολιτική αποτίμηση των ολοκληρωτικών εγκλημάτων δεν υπονομεύει σε καμιά περίπτωση την υπεροχή της ατομικής προσέγγισης στα εγκλήματα αυτά, που μπορούν να κριθούν μόνο με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν τη συλλογική ποινική ευθύνη,
Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη δεν θα ενωθεί ποτέ αν δεν μπορέσει να επανενώσει την ιστορία της, να αναγνωρίσει τον κομμουνισμό και το ναζισμό ως κοινή κληρονομιά και να διεξαγάγει τίμιο και ουσιαστικό διάλογο για όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του περασμένου αιώνα,
Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε χρόνια μετά τη διεύρυνση του 2004 η γνώση των ευρωπαίων σχετικά με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα που τρομοκράτησαν τους συμπατριώτες τους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για πάνω από 40 χρόνια, αποκόβοντάς τους από τη δημοκρατική Ευρώπη με το Σιδηρούν Παραπέτασμα και το Τείχος του Βερολίνου, είναι ανησυχητικά επιφανειακή και ανεπαρκής,
Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή προκάλεσε εκ των πραγμάτων ανισότητες μεταξύ των θυμάτων των διαφόρων ολοκληρωτικών καθεστώτων, δεδομένου ότι εκατομμύρια θύματα του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού αποστερήθηκαν τη δικαιοσύνη, τη διεθνή αναγνώριση των δεινών τους και την πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη,
Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασάφεια που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την προσέγγισή μας όσον αφορά τα εγκλήματα των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων κατά εκατομμυρίων πολιτών τους έχει αποδειχτεί εμπόδιο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ισότητας και συμβάλλει στη νοητή διαίρεση της ΕΕ σε Δύση και Ανατολή,
ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 η επανενωμένη Ευρώπη θα γιορτάσει την 20ή επέτειο της κατάρρευσης των κομμουνιστικών δικτατοριών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, γεγονός που αποτελεί ευκαιρία να ενισχυθεί η συνείδηση του παρελθόντος και να αναγνωριστεί ο ρόλος των πρωτοβουλιών δημοκρατών πολιτών, και προσφέρει ένα κίνητρο για την ενίσχυση των αισθημάτων εγγύτητας και συνοχής·
ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Jacques Barrot, σε συζήτηση στην ολομέλεια στις 21 Απριλίου 2008 εξέφρασε την πεποίθησή του ότι όλοι οι ευρωπαίοι από κοινού έχουν καθήκον να βρουν την κοινή αλήθεια, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς υποβάθμιση των εγκλημάτων που διέπραξαν τα διάφορα ολοκληρωτικά καθεστώτα,
 1.          συμπεραίνει ότι κάθε θύμα ολοκληρωτικού καθεστώτος έχει την ίδια ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαιούται δικαιοσύνη, μνήμη, πανευρωπαϊκή αναγνώριση και εγγύηση ότι τα γεγονότα αυτά δεν θα επαναληφθούν ποτέ,
 2.          ζητεί να υπάρξει πανευρωπαϊκή συνείδηση του γεγονότος ότι τόσο τα ναζιστικά όσο και τα κομμουνιστικά ολοκληρωτικά καθεστώτα του 20ού αιώνα πρέπει να αποτιμηθούν και να κριθούν με βάση τις αποτρόπαιες πράξεις τους·
 3.          επισημαίνει ότι όλα τα καθεστώτα αυτά θεωρούσαν την κρατική βία αποδεκτή, προτιμώμενη και αποτελεσματική μέθοδο για τη διατήρηση του απόλυτου ελέγχου των υποτελών τους και κατέφευγαν συχνά σε ακραίες μορφές τρομοκρατίας, καταπνίγοντας όλες τις αστικές και ανθρώπινες ελευθερίες, ξεκινώντας επιθετικούς πολέμους και, ως αναπόσπαστο μέρος των ιδεολογιών τους, εξοντώνοντας, συντρίβοντας και καταστρέφοντας ολόκληρα έθνη και πληθυσμιακές ομάδες για φυλετικούς, κοινωνικούς ή πολιτικούς λόγους και, συνεπώς, θα πρέπει να θεωρηθούν η μεγαλύτερη ηθική, πολιτική και κοινωνική μάστιγα του 20ού αιώνα,
 4.          αναγνωρίζει ότι ο κομμουνιστικός ολοκληρωτισμός αποτελεί αναπόσπαστο και φρικαλέο μέρος της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και ζητεί την αποδοχή πανευρωπαϊκής ευθύνης για τα εγκλήματά του·
 5.          θεωρεί ότι πολλά εγκλήματα που διαπράχτηκαν στο όνομα του ολοκληρωτικού κομμουνισμού θα πρέπει να αποτιμηθούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να χρησιμεύσουν ως προειδοποίηση προς τις μελλοντικές γενιές, όπως ακριβώς αποτιμήθηκαν και έμειναν στη μνήμη τα ναζιστικά εγκλήματα·
 6.          καταδικάζει έντονα και απερίφραστα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα· εκφράζει τη συμπάθεια και την κατανόησή του προς τα θύματα των εγκλημάτων αυτών και τις οικογένειές τους και αναγνωρίζει τα δεινά που υπέστησαν·
 7.          εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μετά την κατάρρευση των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη δεν πραγματοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις διεθνής έρευνα για τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει, και προτρέπει όλα τα μετακομμουνιστικά κράτη να προβούν στην ηθική και πολιτική αποτίμηση του πρόσφατου παρελθόντος τους και να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για ακαδημαϊκή έρευνα και για την διερεύνηση των γεγονότων·
 8.          θεωρεί ότι η έλλειψη έγκυρης ηθικής και πολιτικής αποτίμησης των εγκλημάτων αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε απογοήτευση, κυνισμό και κοινωνική αποξένωση εκατομμύρια πολίτες, πράγμα που αποτελεί μείζον εμπόδιο για τη δημιουργία ισχυρών κοινωνιών των πολιτών στα μετακομμουνιστικά κράτη και παράγοντα επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·
 9.          ζητεί τη διεξαγωγή πανευρωπαϊκού δημόσιου και ακαδημαϊκού διαλόγου σχετικά με τη φύση, την ιστορία και την κληρονομιά των ολοκληρωτικών καθεστώτων με βάση διεθνές νομικό πλαίσιο που να εγγυάται απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και τους φακέλους που περιέχουν πληροφορίες για τα εγκλήματα του ολοκληρωτικού κομμουνισμού·
 10.        ζητεί την καθιέρωση Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Μνήμης και Συνείδησης που να στηρίζει τη δικτύωση και τη συνεργασία των εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων που ειδικεύονται στον τομέα της ιστορίας του ολοκληρωτισμού, και τη δημιουργία πανευρωπαϊκού κέντρου/μνημείου τεκμηρίωσης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων·
 11.        θεωρεί ότι απαιτείται ή αναθεώρηση και ενημέρωση των ευρωπαϊκών σχολικών βιβλίων ιστορίας προκειμένου να διδάσκονται όλοι οι μαθητές τις καταστροφικές συνέπειες των ολοκληρωτικών δικτατοριών·
 12.        ζητεί την ενίσχυση των υπαρχόντων σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων, ώστε να υποστηριχτούν οι ανωτέρω προτάσεις·
 13.        ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ να καθιερώσουν την 23η Αυγούστου, ημέρα που υπογράφηκε το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότωφ το 1939, ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού·
 14.        είναι πεπεισμένο ότι απώτερος στόχος της αποκάλυψης και της αποτίμησης των εγκλημάτων που διέπραξαν τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα είναι η συμφιλίωση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί αν υπάρξει αποδοχή της ευθύνης, ζητηθεί συγγνώμη και προωθηθεί η ηθική ανάκαμψη·
 15.        επιθυμεί να συνεργαστεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στην εξεύρεση λύσεων για μια τίμια και ανοικτή αποτίμηση της κοινής μας ολοκληρωτικής κληρονομιάς του 20ού αιώνα, προκειμένου να βαθύνει η συσπείρωση όλων των ευρωπαίων πολιτών και να αποφευχθεί η επανάληψη της φρίκης του ολοκληρωτισμού τώρα και στο μέλλον·
 16.        αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

2 σχόλια:

 1. Σαν σήμερα το 1939 ο Στάλιν και Χίτλερ υπέγραψαν ένα σύμφωνο (Μολότοφ –Ρίμπεντροπ υπουργοί εξωτερικών των δυο χωρών) διαχωρίζοντας την Α. Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής. Η Γερμάνια για την εκπλήρωση των σχεδίων της χρειάζονταν πετρέλαιο και η ΕΣΣΔ τεχνολογία. Λίγο μετά οι Γερμανοί εισβάλουν στην Πολωνία από δυσμάς ,σφάζοντας όλη την επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα της χώρας, και από ανατολάς οι Σοβιετικοί σκοτώνοντας 22.500 αξιωματικούς του Πολωνικού στρατού. Η χώρα διαμελίστηκε και άρχισε ο β’Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά το τέλος του, στη συμφωνία της Γιάλτας η Πολωνία παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στους Σοβιετικούς σε αντάλλαγμα την Ελλάδα που παραχωρήθηκε , ευτυχώς, στην Δύση.

  Το μεγάλο δράμα της ανίερης Λυκοφιλίας παίχτηκε στα πεδία των μαχών και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης με εκατομμύρια νεκρούς, όταν πια και οι δυο πλευρές διέλυσαν την συμφωνία στα εξ ων συνετέθη.

  Αυτές τις εκατόμβες των αθώων ανθρώπων -και πολύ περισσότερο της εργατικής τάξης στην οποία και οι δυο κατ ‘ευφημισμόν υπερασπίζονται- που έφυγαν από τα εργοστάσια για να πολεμήσουν για την επικράτηση ή μη της Άριας Φυλής και των αντιφρονούντων της αταξικής ουτοπίας που χαρακτηρίστηκαν σαν «εχθροί του λαού», τίμησε η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ με ψήφισμα καταδίκης του κόκκινου και μαύρου ολοκληρωτισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο πρώην Σοβιετικός πράκτορας Βίκτωρ Σουβόροφ αποκαλύπτει χαρακτηριστικά ότι : «μια αντιπροσωπία της Γκεστάπο και των SS επισκέφτηκε τη Ρωσία του Στάλιν ,πριν τον πόλεμο, για να μάθει τις τεχνικές χτισίματος των στρατοπέδων συγκέντρωσης» Η Σταλινική μηχανή του τρόμου λειτουργούσε 20 χρόνια νωρίτερα από τη Ναζιστική θηριωδία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου