Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση για την κατάθεση φακέλων ανανέωσης άδειας χρήσης νερού


          ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

        Λιβαδειά, 16 Φεβρουαρίου 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την ανανέωση άδειας  χρήσης νερού, αδειών  που έχουν εκδοθεί πριν το έτος 2005, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ΄αριθμ. 145026/ 10-1-2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει και οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για εγγραφή στο ΕΜΣΥ μέχρι  31-12-2014, υποχρεούνται μέχρι 30-4-2015, να υποβάλλουν φάκελο ανανέωσης της άδειας, στην υπηρεσία υποδοχής του Δήμου Λεβαδέων (πληροφορίες στα τηλέφωνα  2261350871  &  2261351406), προκειμένου να λάβουν παράταση της άδειας χρήσης  έως  το 2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ 2878 Β΄/27-10-2014 απαιτείται  η υποβολή φακέλου εις τριπλούν, δηλαδή το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα

Η παραπάνω ΚΥΑ, όπου θα βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ (Α1, Α2 και Β3), την απαιτούμενη αίτηση στο παράρτημα IV μαζί με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση (Β2) βρίσκεται ανηρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων www.livadia.gr.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου