Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΙ­ΣΤΟ­ΛΗ ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΟΥ ΣΥΜ­ΒΟΥ­ΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪ­ΚΗΣ ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙ­ΚΑ ΜΜΕ
Λόγω της συνεχιζόμενης αποσιώπησης των δηλώσεων και δράσεων της ΛΑΕ, το Πολιτικό Συμβούλιο της Λαϊκής Ενότητας απέστειλε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, τη σχετική επιστολή προς τις διευθύνσεις των τηλεοπτικών ΜΜΕ. 

Ακολουθεί η επιστολή:


ΕΠΙ­ΣΤΟ­ΛΗ
ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΟΥ ΣΥΜ­ΒΟΥ­ΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪ­ΚΗΣ ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙ­ΚΑ ΜΜΕ

ΖΗ­ΤΑ­ΜΕ

Να στα­μα­τη­σει η πρα­κτι­κή απο­κλει­σμού της ΛΑΕ
από τα Ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κά Μέσα


Κύριε Διευ­θυ­ντά,

Κυ­ρί­ες και κύ­ριοι της Σύ­ντα­ξης

Η Λαϊκή ενό­τη­τα, όπως γνω­ρί­ζε­τε, είναι ένας πο­λι­τι­κός φο­ρέ­ας που στις πρό­σφα­τες εκλο­γές τι­μή­θη­κε από το 2,86% των πο­λι­τών και για ελά­χι­στες ψή­φους δεν μπήκε στη Βουλή. Εκ­προ­σω­πεί­ται στην ευ­ρω­βου­λή με τον ευ­ρω­βου­λευ­τή Ν.Χου­ντή. Ως εκ τού­του με βάση την κοινή πο­λι­τι­κή λο­γι­κή αλλά και τις θε­σμι­κές ρυθ­μί­σεις που ανα­γνω­ρί­ζουν ει­δι­κή με­τα­χεί­ρι­ση σε μη κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα που εκ­προ­σω­πού­νται στην ευ­ρω­βου­λή, η ΛΑ.Ε δι­καιού­ται μιας πολύ δια­φο­ρε­τι­κής με­τα­χεί­ρι­σης από την πλήρη απο­σιώ­πη­ση.

Η ΛΑΕ έχει ανα­πτύ­ξει και ανα­πτύσ­σει πο­λύ­πλευ­ρη και έντο­νη δρα­στη­ριό­τη­τα για όλα τα με­γά­λα ζη­τή­μα­τα σε όλη την Ελ­λά­δα με με­γά­λη συμ­με­το­χή συ­μπο­λι­τών μας, ενώ ανα­γνω­ρί­ζε­ται από όλους η δυ­να­μι­κή που ση­μειώ­νει στο λαό και προ­πά­ντων ο δια­φο­ρε­τι­κός εναλ­λα­κτι­κός λόγος που εκ­πέ­μπει.

Δυ­στυ­χώς, όμως, από τα τη­λε­ο­πτι­κά μέσα, ιδίως, εκεί­να πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας, έχει επι­δει­χθεί μέχρι τώρα μια πρα­κτι­κή σχε­δόν πλή­ρους αγνό­η­σης των πο­λι­τι­κών πρω­το­βου­λιών και των πα­ρεμ­βά­σε­ών μας.


Ο επι­κε­φα­λής της ΛΑΕ Π.Λα­φα­ζά­νης είναι σχε­δόν πλή­ρως απο­κλει­σμέ­νος από ει­δη­σε­ο­γρα­φία και από συμ­με­το­χή σε ζω­ντα­νό διά­λο­γο (συ­νε­ντεύ­ξεις).


Πα­ρό­μοια κα­τά­στα­ση ισχύ­ει με τις πα­ρεμ­βά­σεις του Ευ­ρω­βου­λευ­τή μας Ν.Χου­ντή


Δεν δια­σφα­λί­ζε­ται ούτε η ελά­χι­στη κά­λυ­ψη των ανα­κοι­νώ­σε­ων της ΛΑ.Ε από τα δελ­τία ει­δή­σε­ων, πα­ρό­τι τρο­φο­δο­τεί­στε έγκαι­ρα με το­πο­θε­τή­σεις μας για όλα, σχε­δόν, τα θέ­μα­τα.


Υπάρ­χει απο­κλει­σμός από όλες τις εκ­πο­μπές λόγου με φω­τει­νή εξαί­ρε­ση κά­ποιες εντε­λώς πε­ριο­ρι­σμέ­νου αριθ­μού συμ­με­το­χές στε­λε­χών μας, κυ­ρί­ως σε σταθ­μούς το­πι­κής εμ­βέ­λειας.
 
Θε­ω­ρού­με ότι αυτή η κα­τά­στα­ση αντί­κει­ται στη δη­μο­κρα­τία, είναι ανι­σό­τι­μη καιμε­ρο­λη­πτι­κή και σας ζη­τά­με να την αλ­λά­ξε­τε.

Ο ελ­λη­νι­κός λαός έχει δι­καί­ω­μα να ενη­με­ρώ­νε­ται ου­σια­στι­κά για όλες τις από­ψεις όσο ενο­χλη­τι­κές και αν είναι για τον ση­με­ρι­νό κα­τα­στρο­φι­κό μνη­μο­νια­κό κα­πι­τα­λι­σμό και η ΛΑΕ έχει το δι­καί­ω­μα στοι­χειω­δώς δί­και­ης με­τα­χεί­ρι­σης από τα μέσα που δια­χει­ρί­ζο­νται το δη­μό­σιο αγαθό των συ­χνο­τή­των.

Και επει­δή σή­με­ρα γί­νε­ται με­γά­λη συ­ζή­τη­ση για τη δια­πλο­κή και τον ρόλο των τη­λε­ο­πτι­κών μέσων, θα θέ­λα­με να υπο­γραμ­μί­σου­με ότι οι δια­κη­ρύ­ξεις του καθ΄ ενός κρί­νο­νται στην πράξη.

Δεν μπο­ρεί να θέλει να πλή­ξει τη δια­πλο­κή μια κυ­βέρ­νη­ση που χρη­σι­μο­ποιεί τα κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης για να κάνει κυ­βερ­νη­τι­κή πλύση εγκε­φά­λου και να λο­γο­κρί­νει τη ΛΑ.Ε, ενώ από την άλλη δεν μπο­ρεί να απο­ποιού­νται τη δια­πλο­κή ιδιω­τι­κά τη­λε­ο­πτι­κά μέσα όταν, για πα­ρά­δειγ­μα, πνί­γουν τη φωνή της ΛΑ.Ε και εγκλω­βί­ζουν με­θο­δευ­μέ­να την ενη­μέ­ρω­ση σε ένα στεί­ρο μνη­μο­νια­κό δι­πο­λι­σμό και σε «αρε­στές» αντι­συ­στη­μι­κές φωνές.


Ανα­μέ­νο­ντας τις ενέρ­γειες σας
  
Μετά τιμής
 
Το Πο­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου